ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียยนมัธยมวัดธาตุทอง เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้บทเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เป็นนักเรียนยุคใหม่ ที่สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับ  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
         อีกทั้งผู้จัดทำเว็บไซต์มีความตั้งใจให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสาร ผลงานวิชาการ และแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆ ให้กับครูผู้สอน บุคคลทั่วไปให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น