ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้บทเรียนรายวิชาต่างๆ และเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เป็นนักเรียนยุคใหม่ ที่สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับ  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

         อีกทั้งผู้จัดทำเว็บไซต์มีความตั้งใจให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสาร ผลงานวิชาการ และแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆ ให้กับครูผู้สอน บุคคลทั่วไปให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น


  คู่มือการใช้งานระบบ e-Learning MTT Moodle LMS (สำหรับผู้เรียน)แหล่งข้อมูล

 คู่มือ การใช้งาน Moodle mobel appcation  คลิก


รายวิชาที่มีอยู่

ว 23181 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

ว 23181 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

Course

ว 31182 วิทยาการคำนวณ

ว 31182 วิทยาการคำนวณ

ครู วิรุธ      ยังมีสุข
Course

ว 31181 ออกแบบและเทคโนโลยี 1

ว 31181 ออกแบบและเทคโนโลยี 1

Course

PLC _ MTT

PLC _ MTT

Course

math001

math001

Course

คณิตศาสตร์ 4

คณิตศาสตร์ 4

Course

ท 32201 ประวัติวรรณคดีไทย 1

ท 32201 ประวัติวรรณคดีไทย 1

Course

ท 32101 ภาษาไทย 3

ท 32101 ภาษาไทย 3

Course

ง 30264 เขียนแบบ 2

ง 30264 เขียนแบบ 2

Course

ง 30268 งานไฟฟ้า 2

ง 30268 งานไฟฟ้า 2

Course

ศ23102 ศิลปะ 6

ศ23102 ศิลปะ 6

Course

I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ

I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ

Course

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

Course

I 20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

I 20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

Course

ก 23902 แนะแนว 3

ก 23902 แนะแนว 3

Course